Regulamin porządkowy Gabinetu Fizjoterapii Specjalistycznej Kinesiomedica

Podstawy prawne funkcjonowania

§1

Gabinet Fizjoterapii Specjalistycznej Kinesiomedica działa w ramach firmy Jakub Białek Kinesiomedica, jako jeden z oddziałów i mieści się w Żywcu przy ulicy Leśnianka 127.

Postanowienia ogólne

§2

Regulamin porządkowy gabinetu określa:

 1. cel i podstawowe zadania,
 2. przebieg procesu udzielania świadczeń rehabilitacyjnych/fizjoterapeutycznych,
 3. strukturę organizacyjną,
 4. prawa i obowiązki pacjenta.

§3

Specjalistyczny Gabinet Fizjoterapii Kinesiomedica jest prywatnym gabinetem fizjoterapeutycznym utworzonym ze środków własnych firmy Jakub Białek Kinesiomedica.

Cele i podstawowe zadania gabinetu

§4

 1. Celem gabinetu jest udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych/fizjoterapeutycznych pacjentom komercyjnym.
 2. Do zadań z zakresu rehabilitacji/fizjoterapii należy:
  a/ wykonywanie zabiegów leczniczych z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii,
  b/ wykonywanie masażu leczniczego ręcznego,

c/ wykonywanie terapii manualnej,

d/ wykonywanie zabiegów leczniczych z zakresu tlenoterapii hiperbarycznej.

 1. Doskonalenie zawodowe personelu.
 2. Dbanie o bezpieczeństwo pacjenta i personelu.

Przebieg procesu udzielania świadczeń

§5

 1. Kinesiomedica organizuje rehabilitację w sposób zapewniający pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 2. Osoby niepełnosprawne będące pracownikami firmy korzystają z zabiegów leczniczych bezpłatnie.
 3. W uzasadnionych przypadkach świadczenia będą udzielane w domu pacjenta.
 4. Fizjoterapeuta ( magister rehabilitacji/fizjoterapii ) na podstawie skierowania od lekarza specjalisty lub wywiadu i badania pacjenta proponuje rodzaj zabiegów i czas trwania terapii.
 5. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej formie tj. : osobiście, przez członków rodziny, osoby trzecie lub telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji usługi.
 6. Usługi będą udzielane w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.
 7. Istnieje możliwość przeniesienia zabiegu na inny termin pod warunkiem posiadania wolnych miejsc i telefonicznym uprzedzeniem o zmianie co najmniej dzień wcześniej.
 8. W przypadku nieodwołania lub nie zgłoszenia się na wizytę Kinesiomedica nalicza opłaty wobec pacjenta, wynoszące 50% wartości wizyty.
 9. W przypadku wykupienia pakietu zabiegów, zabiegi przepadają jeśli Kinesiomedica nie zostanie powiadomiona o nieobecności.
 10. Fizjoterapeuta ma prawo wymagać przeprowadzenia dodatkowych badań.
 11. Specjalistyczny Gabinet Fizjoterapii Kinesiomedica w uzasadnionych przypadkach oraz na życzenie pacjenta prowadzi dokumentacje medyczną świadczeń oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
 12. Kinesiomedica może udostępnić dokumentację o której mowa w ust.13:
  a/ pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
  b/ zakładowi opieki zdrowotnej i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeśli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
  c/ innym upoważnionym organom.
 13. Na wykorzystanie opłaconych zabiegów pacjent ma czas do 6 miesięcy od daty pierwszej wizyty.

Organizacja Specjalistycznego Gabinetu Fizjoterapii Kinesiomedica

§6

W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Gabinet diagnostyczny/fizjoterapii,
 2. Gabinet fizykoterapii,
 3. Gabinet kinezyterapii,
 4. Gabinet masażu leczniczego,
 5. Gabinet tlenoterapii hiperbarycznej.

§7

Personel Centrum stanowią:

 1. fizjoterapeuta – dr n. med./mgr fizjoterapii pełniący funkcję osoby odpowiedzialnej za całokształt funkcjonowania placówki
 2. technik fizjoterapeuta
 3. doraźnie pielęgniarka
 4. inne osoby zapewniające ciągłość funkcjonowania gabinetu.

Nadzór nad działalnością Kinesiomedica sprawuje właściciel – Jakub Białek.

Czas pracy

§8

Gabinety są czynne od poniedziałku do piątkuw godzinach od 8.00 do 19.00 z wyłączeniem świąt. Firma Jakub Białek Kinesiomedica zastrzega sobie możliwość zmiany czasu pracy oraz wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego. Informacja o zmianach będzie podana na stronie internetowej oraz przesłana mailem do pracowników.

Prawa i obowiązki pacjenta

§9

 1. W czasie korzystania z usług rehabilitacyjnych pacjent ma prawo do:
  a/ poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
  b/ świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
  c/ rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
  d/ pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,
  e/ pełnej informacji o proponowanych metodach leczenia
  f/ pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegów.
 2. Do obowiązków pacjenta należy:
  a/ przestrzegania zasad higieny osobistej,
  b/ posiadanie obuwia zmiennego podczas wszystkich zabiegów ( szczególnie w sezonie jesienno-zimowym),
  c/ zaopatrzenie w ręcznik kąpielowy gdy zabiegi tego wymagają,
  d/ posiadanie stroju sportowego podczas ćwiczeń z kinezyterapii,
  e/ przestrzegania zaleceń lekarza i rehabilitanta/fizjoterapeuty,
  f/ okazanie skierowania na zabiegi lub dodatkowych wyników badań ( USG, RTG, MRI i In.) jeśli rehabilitant/fizjoterapeuta postawi taki wymóg,
  g/ poinformowanie rehabilitanta/fizjoterapeuty o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do rehabilitacji,
  h/ przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie obiektu,
  i/ przestrzegania zasad bezpieczeństwa p-poż.

§10

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2018